Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Tổng bí thư
Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội
Trường Sa Hoàng Sa